Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

§ 1. Definicje

1.     Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.     Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
3.     Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.     Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6.     Sprzedawca:
Foot.pl Sp. z o.o.,
tel. +48 789 201 111,
kontakt@clobber.pl,
NIP 5272837861,
REGON 36945891900000.
7.     Adres siedziby Sprzedającego:
Mazowiecka 11,
00-052 Warszawa.
8.     Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.clobber.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
9.     Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 1. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 2. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronie https://www.clobber.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html.
 3. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 4. Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 5. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://www.clobber.pl/returns-open.php
 6. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://www.clobber.pl/rma-open.php
 7. Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 8. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 9. Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych Towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane w formie gwiazdek od 1 do 5.

§ 2. Postanowienia ogólne

1.     Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. zawieranie Umów sprzedaży online - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
 2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
 3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
 4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.

2.     Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:  Firefox, Chrome, Microsoft Edge.
 2. dowolny program do przeglądania plików w formacie PDF.

3.     Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
4.     Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
5.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3. Zamówienia

1.     Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
2.     Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
3.     Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
4.     W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".

 1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
 3. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

5. Sklep www.clobber.pl dokłada wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronie były zawsze dostępne. W rzadkich przypadkach niedostępności Towaru/części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia drogą elektroniczną i proszony o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W takiej sytuacji realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do czasu otrzymania odpowiedzi od Klienta. W przypadku braku odpowiedzi, po upływie 3 dni od momentu przesłania zapytania do Klienta, zamówienie zostanie anulowane.

§ 4. Płatność

1.     Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem, z odroczonym terminem płatności.
2.     Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
3.     Aktualnie dostępne sposoby płatności w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://www.clobber.pl/pl/payments.html

§ 5. Dostawa

1.     Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
2.     Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy sprzedaży na odległość na rachunku bankowym Sklepu Internetowego albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
3.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowania terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
4.     W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
5.     W sytuacji wskazanej w pkt 4, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
6.     Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://www.clobber.pl/pl/delivery.html
7.     Odbiór osobisty jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do soboty, w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego Clobber znajdującego się przy ul. Mazowieckiej 11 w Warszawie. Klient ma możliwość odbioru osobistego towaru do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przy wyborze płatności na miejscu. Przy płatności z góry Klient ma 30 dni na odbiór.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1.     Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
2.     Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także Przedsiębiorcy indywidualnemu. O ile mowa w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu o Konsumencie, rozumie się przez to również Przedsiębiorcę indywidualnego.
3.     W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
4.     Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:

 1. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy (pobierz formularz) – wypełniając go i wysyłając na adres e-mail: kontakt@clobber.pl
 2. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://www.clobber.pl/returns-open.php.

5.     Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
7.     Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:

 1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 7. Skutki odstąpienia od umowy

1.     Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.

 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 2. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.

3.     Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2.     Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien być wysłany na adres siedziby Sprzedawcy: Clobber, Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa, tel. +48 789 201 111
3.     Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
4.     Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8. Reklamacja

1.     Reklamację z tytułu wady Towaru albo niezgodności Towaru z zawartą Umową sprzedaży na odległość można złożyć:

 1. za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://www.clobber.pl/pl/rma-open.html
 2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres: kontakt@clobber.pl

2.     W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Do zgłoszenia reklamacji Kupującemu może również posłużyć formularz reklamacyjny (pobierz formularz), który należy wypełnić i wysłać do Sprzedającego. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
3.     Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
4.     Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
5.     W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
6.     Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 2. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

7.     Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 9. Opinie

1.     Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Opinii.
2.     W ramach ww. Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.
3.     Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
4.     Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszczana jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym - oznaczona jest na stronie Sklepu komentarzem "opinia potwierdzona zakupem". Każda inna Opinia oznaczana jest jako "opinia niepotwierdzona zakupem".
5.     Sprzedający może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich Sklepów internetowych.
6.     Sprzedający nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
7.     Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
8.     Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
9.     Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
10. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 10. Własność intelektualna

1.     Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
2.     Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
3.     Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
 3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
 4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;

4.     Usunięcie Konta przez Klienta lub Opinii w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.     Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2023.01.26.
2.     W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
3.     Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
4.     Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
5.     Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 622 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-23
Very good service
2024-04-11
10/10
pixelpixelpixelpixel